No Smoking Cig Pencil
No Smoking Cig Pencil No Smoking Cig Pencil No Smoking Cig Pencil No Smoking Cig Pencil
$1.25

Just for Funsies!

No. 2 pencil

4.5”

Made in Japan