Grey Note Set
Grey Note Set Grey Note Set
$13.00

A pack of ten A2 Grey Envelopes with ten flat white note cards.

A2 Envelope Size: 4 3/8" x 5 3/4"

Note Card Size: 4 1/4" x 5 1/2"